بانک های توسعه ای، موسساتی هستند مالی که سرمایه را با شرایط مناسب تجهیز می نمایند تا در فعالیت های تولیدی، توسط خود یا دیگران و یا مشترکان در راستای اهداف برنامه های توسعه اقتصادی کشور، به نحو مطلوبی سرمایه گذاری نمایند. وظایف، نقش و فعالیت های بانک های توسعه ای را اساسا در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادی می توان تبیین نمود. ضرورت نیل به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موجب شد تا نهادهایی برای هدایت سرمایه گذاری ها در امر توسعه اقتصادی کشورها در قالب بانک ها و سازمان های توسعه ای به وجود آید .

بانک های توسعه در دستیابی به توسعه صنعتی و پیامد آن، توسعه اقتصادی در کشورهایی که عقب مانده یا کمتر توسعه یافته بودند؛ نقش موثر ، مثبت و سازنده ای ایفا کردند و به همین دلیل در سطح جهان به ایجاد و گسترش آنان کمک شده است تا به عنوان ابزاری در اختیار برنامه های توسعه اقتصادی ملل جهان قرار گیرند.

تا کنون بیش از پانصد بانک و موسسه توسعه در سراسر جهان در کشورهای صنعتی پیشرفته و در حال توسعه تامین منابع مالی و فنی لازم و هدایت سرمایه گذاری های بخش خصوصی و غیرخصوصی به طرف انجام سرمایه گذاری های تولیدی را بر عهده داشته اند این سرمایه گذاری ها بنا بر سیاست های توسعه اقتصادی هر کشور، گسترش امکانات زیر بنائی اقتصادی و توسعه بخش های صنعتی، کشاورزی و حتی رشد بخش تعاونی را در بر می گیرد. به بیانی دیگر بانک های توسعه، در مسیر کمک به حل مشکلات توسعه اقتصادی کشورها و رفع تنگناهای موجود، رسالت مهمی بر عهده دارند.

در راستای فراهم نمودن مقدمات دستیابی به اهداف مذکور، بانک های توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن همراه با موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اقدام به برگزاری دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادکشور خواهند نمود.
در این همایش که 10خرداد ماه سال 1395 برگزار خواهد شد، مباحثی نظیر بانکداری توسعه ای کشوری در جهان، بانکداری توسعه ای در ایران و بانک های توسعه و اقتصاد ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
در این همایش که به منظور بررسی نقش کلیدی بانک های توسعه ای در فرایند توسعه اقتصادی کشور و بررسی میزان تأثیرگذاری این بانک ها برای برون رفت از مشکلات اقتصادی به اجرا درخواهد آمد، برخی از مقامات اجرایی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد بانک ها، اساتید دانشگاه ها و صاحبنظران اقتصادی کشور حضور خواهند یافت.