محور اول – بانکداری توسعه‌ای کشوری در جهان

الف) بانکداری توسعهای کشوری

-        روند تکامل بانکهای توسعه ای در نظامهای مالی و تجربیات موفق در بانکداری توسعه ای ( در کشور های دارای نظام بانکی اسلامی و متعارف )

-        بانکداری توسعه‌ای و نقش آفرینی در تامین مالی طرحهای زیر بنایی، طرحهای صنایع متوسط و کوچک و طرحهای نوین

-        بانکداری توسعه ای ، توسعه پایدار و مسولیتهای اجتماعی

-        روشهای نوین در تجهیز منابع توسط بانک های توسعه ای

-        روشهای نوین در تخصیص منابع ( روش شناسی مناسب ارزیابی و انتخاب طرحهای بخش عمومی و بخش خصوصی ) در بانکهای توسعه ای

-        بانکداری توسعه ای و روشهای نوین کنترل و مدیریت اجرای طرحهای مشارکتی – اجرایی

-        الگوهای حمایتی عملیاتی موفق در هدایت بانکهای توسعه ای

-        بررسی معماری IT در بانکداری توسعه ای

-        تاریخچه شکل گیری نهادهای مالی و بانکهای توسعه ای

ب) بانکداری توسعه ای جهانی

-        نقش بانکهای توسعه ای چند ملیتی ( منطقه ای ) در توسعه مناطق و کشورها

-        نهادهای توسعه ای بین المللی و کارکرد آنها.

 

محور دوم – بانکداری توسعه ای در ایران

-         سیر تحول مفاهیم بانکداری توسعه ای و تطبیق آن با نیازهای اقتصاد ایران.

-         انتظارات متقابل دولت ، بانک مرکزی و بانکهای توسعه ای از یکدیگر.

-         آسیب شناسی عملکرد موفق بانکداری توسعه‌ای و چالش‌های پیش روی فعایت مطلوب بانک‌های تخصصی  توسعه‌ای در کشور

-        بهبود زمینه های همکاری بین المللی و فرا منطقه ای از طریق واسطه گری بانکها ی توسعه ای در جذب سرمایه گذاری خارجی

-         نقش بانک های توسعه ای در شرایط تحریم و شرایط پساتحریم.

-         الگوی مطلوب حمایتی دولت و بانک مرکزی از بانکهای توسعه ای در ایران

-        بررسی نقش بانکهای توسعه ای در چشم انداز توسعه اقتصادی کشور طی ده سال آینده .( افق 1404 ) .

-        نقش بانکهای توسعه ای در شکل گیری اقتصاد مقاومتی

-        بانکهای توسعه ای ، ارتباطات حرفه ای بین المللی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشور.

-         اهمیت و نقش R&Dدر بانک های توسعه ای و نقش مراکز پژوهشی و دانشگاه ها در تحول بانکداری توسعه ای در کشور

 

محور سوم- عملکرد بانکهای توسعه ای و چالش های پیش رو در ایران

-         عملکرد پنج بانک توسعه‌ای ( صنعت و معدن ، کشاورزی ، مسکن ، توسعه تعاون و توسعه صادرات) در بازار پول کشور

-         بانک کشاورزی و بخش کشاورزی .

-        -بانک توسعه تعاون و بخش تعاون

-        بانک صنعت و معدن و بخش صنعت و معدن.

-         بانک مسکن و بخش مسکن

-         بانک توسعه صادرات و بخش تجارت خارجی.

-        نقش مقررات و قوانین و بویژه مقررات نظارتی حاکم بر بانکهای توسعه ای در ایران.   

-        نقش ابزارها و نهادهای مالی نوین و ساختار یافته در بانکهای توسعه ای

 -        نقش سرمایه و روشهای تامین مالی در بانکهای توسعه ای