دبیرخانه همایش:

تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

آدرس ایمیل همایش:cdfii.conf@ut.ac.ir

تلفن: 02188026421

Refresh Code