مقالاتی که از سوی کمیته داوران مورد پذیرش قرار می گیرند با توجه به امتیازی که کسب کرده اند در یکی از سه دسته زیر قرار می گیرند:

 

دسته اول؛ مقالات ارائه ای

مقالاتی که امتیاز ارائه را کسب می کنند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:

1- ارائه مقاله در روز همایش

2- تقدیر با اهدای جوایزی نفیس

3- چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات همایش

4- اعطای گواهی پذیرش به نویسنده/نویسندگان مقاله


دسته دوم؛ مقالات پوستری

مقالاتی که امتیاز پوستر را کسب می کنند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:

1- نمایش خلاصه ای از مقاله در قالب پوستر در محوطه ی جانبی همایش

 2- چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات همایش

3- اعطای گواهی پذیرش به نویسنده/نویسندگان مقاله


دسته سوم؛ مقالات چاپی

مقالاتی که امتیاز چاپ را کسب می کنند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:

1- چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات همایش

2- اعطای گواهی پذیرش به نویسنده/نویسندگان مقاله