دبیر علمی همایش

     دکتر تیمور رحمانی

     عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و سرپرست موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران

 

سایر اعضای کمیته علمی همایش

     دکتر عباس معمارنژاد

     عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن

     دکتر مرتضی نادری

     مدیر آموزش و پژوهش بانک صنعت و معدن

     دکتر علی پهلونی

     مدیر سازمان و برنامه ریزی بانک صنعت و معدن

      دکتر علی نیاکان لاهیجی

     رئیس اداره ارزیابی۳ بانک صنعت و معدن

     دکتر محسن مهرآرا

     عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

     دکتر قهرمان عبدلی

     عضو هیات علمی و معاون اداری و مالی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

     دکتر کامبیز هژبر کیانی

      عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

     دکتر اسفندیار جهانگرد

      عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی