دبیر اجرایی همایش

کمیته راهبری همایش

کمیته برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

کمیته اطلاع رسانی، انفورماتیک و روابط عمومی

کمیته برنامه ریزی داوری مقالات

کمیته طراحی و تبلیغات

کمیته اجرایی و پشتیبانی

کمیته اداری و مالی

دبیرخانه همایش

کمیته برگزاری همایش و فعالیت های جانبی