محورهای نخستین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه اقتصادی کشور به شرح ذیل می باشد:

 

۱.     توسعه اقتصادی و بانک های توسعه ای

              _ بانک های توسعه ای در گذر زمان

              _ بانک های توسعه ای و مداخله هدفمند دولت ها

              _ بانک های توسعه ای، تخصیص بهینه منابع و هدایت ارشادی سرمایه گذاری

              _ مقایسه تطبیقی نقش بانک های توسعه ای در توسعه اقتصادی کشورها

 

۲.     فضای مناسب برای فعالیت بانک های توسعه ای

              _ تفاوت نگاه و انتظارات از بانک های توسعه در ساختار اقتصادی و نظام بانکی کشور

              _ بانک های توسعه ای و چتر حمایتی دولت ها و بانک های مرکزی

              _ حجم و ترکیب منابع بانک های توسعه ای در مقایسه با نوع و حجم فعالیت اقتصادی آنها

              _ حد بهینه سرمایه برای فعالیت موثر بانک های توسعه ای در مقیاس نسبی فعالیت اقتصادی کشورها

              _ بانک های توسعه ای و اعتبار دهی تخصصی

              _ تفاوت بانک های توسعه ای و تجاری در تخصیص اعتبارات و مدیریت مطالعه سرمایه گذاری های تولیدی

              _ تعامل بانک های توسعه ای و بانک های تجاری در هدایت اعتبارات به صورت تخصصی

              _ ضوابط و مقررات خاص برای فعالیت مطلوب بانک های توسعه ای

 

۳.     ماهیت فعالیت بانک های توسعه ای

              _ حوزه های فعالیت و اثر گذاری بانک های توسعه ای

              _ بانک های توسعه ای و اهمیت مطالعات سرمایه گذاری در اجرای طرحهای سرمایه گذاری(بخش عمومی و بخش خصوصی)

              _ بانک های توسعه ای و نوع برخورد با مقوله ریسک سرمایه گذاری

              _ بانک های توسعه ای به عنوان ابزاری برای پیگیری برخی از اهداف اجتماعی

              _ بانک های توسعه ای و تقویت کارآفرینی

 

۴.     تجربیات موفق در بانکداری توسعه ای

             _ بانکداری توسعه ای در کشورهای موفق توسعه یافته (تجربیات عملی بانک های موفق)

             _ بانکداری توسعه ای در کشورهای موفق در حال توسعه(تجربیات عملی بانک های موفق)