1- بانک صنعت و معدن

2- موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران